Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie služieb verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet

vydané podľa ustanovenia § 44 a nasl. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

a reklamačný poriadok

(ďalej len VOP)

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Účel, predmet, rozsah úpravy záväzkov zmluvných strán všeobecnými podmienkami.
2. Spoločnosť belasaNET s.r.o., so sídlom 045 01 Moldava nad Bodvou, Námestie Mieru č. 941/8, IČO: 45 487 626, IČ DPH:SK2023010693, číslo účtu: SK0902000000002732274057, VUB a.s., mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobil: 0905 44 66 22, 0918 513 111, zapís. v Obchodnom registri OS KE I., v odd. Sro, vložka č. 25516/V, prevádzka 045 01 Moldava nad Bodvou, Kalvínska č. 18 (ďalej len „poskytovateľ“) v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“), so Všeobecným povolením TÚSR č.1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podnikom a v rozsahu licencie udelenej Telekomunikačným úradom vydáva všeobecné podmienky na poskytovanie služieb verejnej elektronickej komunikačnej služby internet (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby internet poskytovateľom, ako aj vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú poskytovateľa o poskytovanie služby internet a uzavrú s ním zmluvu o pripojení (ďalej len „účastník“ alebo „záujemca“). Rozsah poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby internet, práva a povinnosti účastníka a poskytovateľa a ich zodpovednosť vyplývajú z týchto VOP a zmluvy o pripojení.
3. Tieto VOP vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi poskytovateľom a účastníkom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní vybranej verejnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet medzi poskytovateľom a účastníkom tejto verejnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito VOP platne uzavreli s poskytovateľom zmluvu o pripojení a poskytovaní verejnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet.
4. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a účastníkom založené príslušnou zmluvou o pripojení, v týchto VOP a zmluve o pripojení bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách a ostatných platných predpisov Slovenskej republiky.

Článok II.
Definície pojmov

1. Obchodná spoločnosť belasaNET s.r.o., so sídlom 045 01 Moldava nad Bodvou, Námestie Mieru č. 941/8, IČO: 45 487 626, IČ DPH:SK2023010693, číslo účtu: SK0902000000002732274057, VÚB a.s., mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobil: 0905 44 66 22, 0918 513 111, zapís. v Obchodnom registri OS KE I., v odd. Sro, vložka č. 25516/V, je poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb účastníkovi na základe zmluvy o pripojení, sa ďalej označuje len poskytovateľ.
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiadala podľa týchto VOP poskytovateľa o uzatvorenie zmluvy o pripojení, sa ďalej označuje len záujemca.
3. Fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená používať alebo požadovať poskytovanie služieb poskytovateľom na základe zmluvy o pripojení, sa ďalej označuje len účastník.
4. Medzinárodná, verejná, informačná a dátová telekomunikačná sieť, sa ďalej označuje len internet.
5. Sústava všetkých funkčne prepojených telekomunikačných, rádiových, káblových a iných elektronických zariadení prevádzkovaných a používaných poskytovateľom pri poskytovaní komunikačných služieb sietí, sa ďalej označuje len belasaNET.
6. Dokument o pripojení spolu s dodatkami a osobitnými dohodami, na základe ktorej sa poskytovateľ zaväzuje pripojiť účastníka do siete belasaNET a poskytovať účastníkovi dohodnuté komunikačné služby, účastník sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie pripojenia do siete belasaNET poskytovateľovi a za využívanie služieb, sa ďalej označuje len zmluva o pripojení.
7. Každý ďalší vzťah, ktorý vznikne medzi poskytovateľom a účastníkom po uzavretí zmluvy, ktorého predmetom je poskytovanie komunikačných služieb poskytovateľa účastníkovi podľa týchto VOP, sa ďalej označuje len ako dodatok.
8. Fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať technické obhliadky, inštaláciu a servis technických zariadení súvisiacich s poskytovaním služieb poskytovateľa, sa ďalej označuje len servisný technik.
9. Písomný dokument, na základe ktorého účastník podpisom potvrdí začatie poskytovania služieb a dňom podpisu začína plynúť prvý deň poskytovania služieb. Tento dokument taktiež presne identifikuje telekomunikačné, rádiové, káblové a iné elektronické zariadenia poskytovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje komunikačné služby, sa ďalej označuje len preberací protokol.
10. Tarifa služieb poskytovateľa, ktorá obsahuje tarify za komunikačné služby, sadzobník poplatkov za jednotlivé služby a doplnkové služby a ostatné sadzby a poplatky vyplývajúce zo zmluvy a VOP, sa ďalej označuje len ako cenník služieb.
11. Súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje poskytovateľ a po vykonaní ktorých je možné pripojiť účastníka do siete belasaNET. Zriadenie pripojenia zahŕňa nastavenie technických parametrov siete belasaNET a v prípade, že je to potrebné aj zriadenie a prenájom prístupového okruhu a inštaláciu potrebných technických a iných zariadení, sa ďalej označuje len zriadenie pripojenia.
12. Poplatok, ktorý zaplatí účastník za aktiváciu služby v závislosti od rozsahu, alebo za opakovanú aktiváciu deaktivovaných služieb, sa ďalej označuje len ako aktivačný poplatok.
13. Poplatok, ktorý zaplatí účastník za zriadenie pripojenia a/alebo vykonané práce, ktoré sú nevyhnutné na aktiváciu služby a sú dohodnuté v zmluve, sa ďalej označuje ako zriaďovací poplatok.
14. Úkon poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní účastníkovi využívanie komunikačných služieb, sa ďalej označuje ako dočasné prerušenie poskytovania služieb.
15. Stav služby, kedy účastník nemôže využívať služby, resp. kedy služby nedosahujú dohodnutú úroveň parametrov služieb, keď pritom poruchou nie je akékoľvek prerušenie dodávky elektrickej energie na strane účastníka, sa ďalej označuje ako porucha.
16. Súhrn úkonov a činností poskytovaných poskytovateľom za účelom odstránenia poruchy, za ktoré sa považuje aj diaľkové odstránenie poruchy z riadiaceho centra poskytovateľa alebo iným zásahom bez priameho alebo osobného kontaktu s účastníkom, sa ďalej označuje ako servis.
17. Doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania poruchy, ktorá zahŕňa aj prípravnú fázu odstraňovania poruchy, v ktorej prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie vzniknutej poruchy, sa ďalej označuje ako doba zásahu.
18. Mesačný poplatok za servisovanie prijímača alebo routra, v prípade akejkoľvek poruchy (aj zavinenej účastníkom) bez skúmania poruchy, počas trvania celej doby zmluvy formou výmeny za funkčné zariadenie- ďalej sa označuje len ako servisný poplatok prijímača alebo routra.

Článok III.
Popis služieb

1. Poskytovanie pevnej a rádiovej siete – sprostredkovanie prístupu do siete internet. Prenos dát v rámci lokálnej siete belasaNET. Inštalácia softvéru a hardvéru do PC.
2. Poradenská činnosť v oblasti softvéru a hardvéru.
3. Umožnenie účastníkovi siete belasaNET v rámci ich pripojenia zdieľať dáta na svojich PC.
4. Prevádzka mail servera. Prevádzka web servera.
5. Dodávka, predaj softvéru a hardvéru.
6. Oprava počítačov (hardvér).
7. Poskytovanie web priestoru, na vlastných serveroch. Registrácia domén. Inštalácia sietí (Lan, Wifi). Správa a inštalácia kamerového systému.
8. Konzultačné služby v oblasti bezdrôtových sietí.
9. Návrhy, projektovanie a inžiniering bezdrôtových spojov i sietí. Dodávky a výstavba bezdrôtových spojov i sietí na kľúč. Montáž a servis bezdrôtových spojov a sietí. Návrh riešení a budovanie bezdrôtových Hot Spotov.

DRUHÁ ČASŤ
PREDMET ZMLUVY, ZMLUVA, ZMLUVNÉ PODMIENKY, POSKYTOVANIE SLUŽBY
Článok IV.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy sú:
a) záväzok poskytovateľa zriadiť pripojenie účastníka do siete internet a poskytovať účastníkovi počas trvania zmluvy služby a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v zmluve v spojení s VOP,
b) záväzok účastníka platiť poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov podľa zmluvy odplatu vymedzenú podľa platného cenníku služieb a plniť všetky ďalšie povinnosti tak,ako sú vymedzené v zmluve a týchto VOP alebo ako z týchto dokumentov vyplývajú.
2. Podmienkou na uzavretie zmluvy je, že záujemca požiada o jej uzavretie, pristúpi na tieto VOP a platný cenník a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, jeho fakturačnú adresu a ďalšie doklady požadované poskytovateľom a vyjadrí súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v návrhu na uzavretie zmluvy pre účely vykonávania elektronických komunikácií.
3. Účastník berie na vedomie, že niektoré z poskytovaných služieb sú poskytované s agregáciou, t.j. s priradením určitým spôsobom limitovaných a zdieľaných kapacitných zdrojov v sieti belasaNET.
4. Vlastnícke právo k akémukoľvek vybranému technickému zariadeniu prechádza na účastníka až úplným uhradením kúpnej ceny tohto vybraného technického zariadenia, pokiaľ sa poskytovateľ a účastník na kúpe konkrétneho technického zariadenia výslovne dohodli v samostatnom zmluvnom dokumente.

Článok V.
Uzavretie zmluvy

1. Zmluva môže byť uzavretá len s jedným záujemcom. Zmluvu podpisuje priamo záujemca alebo jeho splnomocnený či zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Zákonný zástupca je povinný sa preukázať originálom alebo overenou kópiou príslušného rozhodnutia alebo osvedčenia štátneho alebo iného povereného orgánu.
U právnickej osoby podpisuje zmluvu jej štatutárny orgán zapísaný do príslušného obchodného alebo iného, zákonom určeného, registra alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené. Podpis štatutárneho orgánu na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
2. Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie zmluvy so záujemcom, ak účastník odmieta pristúpiť na všetky zmluvné podmienky užívania verejnej elektronickej komunikačnej služby belasaNET a ak nepredloží všetky doklady požadované poskytovateľom na jej uzavretie. Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie zmluvy tiež v prípade, ak účastník nedáva záruku, že bude dodržiavať všetky podmienky stanovené v zmluve, VOP a cenníku služieb, alebo preto, že je dlžníkom poskytovateľa.
3. Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavrieť zmluvu tiež v prípade, ak je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby belasaNET v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné.
4. V prípade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po uzatvorení zmluvy zistí technickú neuskutočniteľnosť zriadenia a poskytovania služieb v dohodnutom mieste, dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, zmluva zaniká v celom rozsahu okamihom doručenia písomného oznámenia účastníkovi o technickej neuskutočniteľnosti predmetu uzatvorenej zmluvy. Účastník ani poskytovateľ v takomto prípade nemajú nárok na náhradu škody spôsobenej zánikom zmluvy.
5. Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami.

Článok VI.
Zmluvné podmienky

1. Pripojenie do siete internet v Moldave nad Bodvou a širokom okolí, je nepretržité, neobmedzené, časovo a dátovo. Dostupnosť služby je 90% v mesiaci, pokiaľ sa nejedná o garantovanú linku, kde je dostupnosť služby 96% v mesiaci. Na linke k účastníkovi sa prejavuje agregácia v pomere 1:10.
2. Pripojenie do siete internet je možné bez viazanosti, prípadne s viazanosťou. Účastník, ktorý je pripojený bez viazanosti, je vlastníkom zariadenia na príjem signálu, špecifikovaného v zmluve o pripojení, v preberacom protokole.
Účastník, ktorý je pripojený s viazanosťou 24 mesiacov a má aktivovanú službu servisný poplatok prijímača alebo routra, nie je vlastníkom zariadenia na príjem signálu prijímača alebo routra, špecifikovaného v zmluve o pripojení, v preberacom protokole. Vlastníkom je poskytovateľ. Po ukončení zmluvy, je účastník povinný zariadenie vrátiť poskytovateľovi. Účastník, ktorý je pripojený s viazanosťou 12, 24 mesiacov, nemá aktivovanú službu servisný poplatok nie je vlastníkom zariadenia na príjem signálu, špecifikovaného v zmluve o pripojení, v preberacom protokole. Vlastníkom je poskytovateľ. Po skončení doby viazanosti, sa vlastníkom zariadenia na príjem signálu, špecifikovaného v zmluve o pripojení do siete belasaNET, stáva účastník.

Článok VII.
Poskytovanie služby

1. Kompletné vybavenie a doplnkové zariadenia, ktoré prenecháva poskytovateľ účastníkovi do užívania na dobu trvania zmluvy špecifikované v čl. VII ods. 2 VOP /ďalej len vybavenie alebo sieť belasaNET alebo LAN belasaNET / sú vo vlastníctve poskytovateľa s výnimkou tých, ktoré sú vo vlastníctve účastníka. V prípade potreby a podľa svojho uváženia môže poskytovateľ zariadenie meniť, doplňovať či upravovať a k takýmto úkonom je oprávnený žiadať od účastníka zodpovedajúcu súčinnosť (po vzájomnej dohode vstup do priestorov adresy pripojenia za prítomnosti účastníka, resp. ním poverenej osoby). Zaplatením ceny zariadenia sa toto stáva majetkom účastníka a účastník s ním môže nakladať podľa vlastného uváženia a poskytovateľ nie je oprávnený ho odobrať účastníkovi.
2. Vybavenie pozostáva z:
a) prípojných miest LAN belasaNET, uzlov LAN belasaNET, z káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie jednotlivých uzlov LAN belasaNET,
b) káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie LAN belasaNET so sieťami iných subjektov
- uzol LAN belasaNET pozostáva z káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie jednotlivých prípojných miest
- prípojné miesto /ďalej len prípojka/ pozostáva z káblov, zariadení a predmetov, ktoré umožnia pripojenie účastníka k uzlu LAN belasaNET
- zariadenie účastníka je zariadenie, ktoré je možné pripojiť k prípojke alebo k inému zariadeniu pripojenému k prípojke tak, že dokáže komunikovať s uzlom LAN belasaNET.
Pripojenie prípojky k uzlu LAN belasaNET je také prepojenie prípojky a uzla,ktoré umožní zariadeniu účastníka pripojenému k prípojke komunikovať s uzlom LAN belasaNET.
3. Zariadenie bude pripojené k prístroju, ktorý je určený pre príjem služieb, prostredníctvom ktorého budú služby využívané. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť tohto prístroja, s výnimkou, že prístroj je vo vlastníctve poskytovateľa.
4. Účastník nie je oprávnený premiestňovať resp. umožniť premiestnenie ktoréhokoľvek zariadenia uvedeného v čl. VII ods. 2 VOP z adresy inštalácie, rovnako tak nie je oprávnený ním manipulovať v priestore adresy inštalácie. Účastník taktiež nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do zariadení, v prípade, že tak urobí, zodpovedá za poškodenie, či stratu zariadenia. Účastník je oprávnený využívať zariadenie iba v rozsahu oznámených, resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením alebo prístrojom. Účastník nie je oprávnený so zariadením akokoľvek disponovať, napr. toto odcudziť, vypožičať, založiť, zadržať, či zriadiť k nemu akékoľvek práva v prospech tretích osôb.
5. Účastník je povinný zariadenie riadne opatrovať, chrániť pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu ohlásiť poskytovateľovi vady na ňom vzniknuté, resp. nahradiť poskytovateľovi náklady spojené s ich odstránením.
6. Účastník je oprávnený požiadať o prevedenie servisných úkonov, resp. doplnkových služieb spojených s používaním služieb, ktoré nesúvisia s odstraňovaním závad či porúch zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod.). Za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky podľa aktuálneho cenníka služieb.

Článok VIII.
Podmienky neposkytovania služby

1. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas prerušiť v potrebnom rozsahu poskytovanie služby podľa ustanovení zákona a VOP, resp. obmedziť poskytovanie týchto služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, a to najmä z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, krízových situácií, a taktiež aj pre výkon práv potrebných na prevádzku, údržbu a opravu siete belasaNET alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v sieti belasaNET alebo v prípade „vis maior“ (napr. porucha, ktorá vznikne následkom živelnej
pohromy, nepriaznivého počasia a pod.). Na tieto skutočnosti bude účastník upozornený v súlade s VOP. Takýmto prerušením sa poskytovateľ nedostane do omeškania a inak neporuší svoje povinnosti voči účastníkovi.
2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby podľa ustanovení zákona a VOP bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy a VOP z dôvodu:
a) jej zneužívania (napr. ak sa preukáže, že účastník po uzavretí zmluvy je dlžníkom poskytovateľa alebo ak sa dodatočne po uzavretí zmluvy vyskytne dôvod na odmietnutie uzavretia zmluvy s účastníkom uvedený vyššie), a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
b) došlo k poškodeniu technického zariadenia v mieste inštalácie bez zavinenia zo strany poskytovateľa,
c) nezaplatenia splatnej odplaty alebo jej akejkoľvek časti podľa podmienok stanovených zmluvou a VOP, a to až do času úplného uspokojenia celej pohľadávky poskytovateľa zodpovedajúcej takémuto záväzku účastníka, vrátane jej všetkého príslušenstva alebo do zániku zmluvy alebo,
d) vis maior.
3. Poskytovateľ je oprávnený okamžite zastaviť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, a to v prípade, ak účastník zneužije poskytovanie služby, a to najmä keď sa po uzavretí zmluvy preukáže, že účastník sa prostredníctvom poskytovanej služby zúčastňuje akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity a to najmä pripájanie iných technických zariadení priamo na technické zariadenie, ktorá je v rozpore s platnými predpismi Slovenskej republiky a podmienkami dohodnutými v zmluve, resp. v rozpore s VOP.
4. V prípade, že poskytovateľ preruší, resp. obmedzí alebo zastaví v zmysle čl. VIII ods. 1 až 3 VOP, poskytovanie služby účastníkovi, nezakladá toto konanie poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady účastníkovi.
5. V prípade opätovného poskytovania služby podľa zmluvy, po odpadnutí dôvodu určeného v v čl. VIII ods. 2 VOP, je poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi náklady s tým spojené podľa zmluvy a cenníka platného v čase opätovnej aktivácie služby pre účastníka, bez zmeny podmienok zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.


TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A UČASTNÍKA,
TECHNICKÁ PODPORA A NAHLÁSENIE PORUCHY
Článok IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je oprávnený:
a) na zaplatenie ceny za sprístupnené a poskytnuté služby podľa zmluvy a podľa cenníka služieb,
b) pred inštaláciou svojho software previesť na počítači účastníka antivírovú a antispamovú kontrolu prostredníctvom software dodaného treťou stranou.
Poskytovateľ týmto neprehlasuje, nezaručuje a ani sa nezaväzuje, že tento software zistí a odstráni všetky možné víry, spamy,
c) po dobu bezpodmienečne nutnú obmedziť poskytovanie služieb z dôvodov naplnenia prípadných regulačných opatrení štátu a iných štátnych a samosprávnych orgánov Slovenskej republiky,
d) zmeniť poskytované služby po predchádzajúcom oznámení zmeny účastníkovi zaslaním e-mailu z dôvodu uvedeného v zmluve,
e) vykonať zmeny v aktuálnom cenníku služieb a takto zmenenú cenu požadovať od účastníka po predchádzajúcom upovedomení účastníka o zmene ceny e-mailom; zmenu cenníkových sadzieb oznámi poskytovateľ účastníkovi najneskôr 15 dní pred začiatkom účinnosti týchto zmien,
f) prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služieb, opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie, a to za prítomnosti účastníka alebo osoby blízkej účastníkovi, resp. jeho zástupcu, po predchádzajúcom upovedomení účastníka,
g) v prípade porušenia povinností účastníka vyplývajúcich zo zmluvy a týchto VOP a po predchádzajúcom upozornení písomnou formou alebo zaslaním e-mailu odpojiť účastníka od počítačovej siete a to až do doby než bude obnovený stav zodpovedajúci zmluve a VOP.
2. Poskytovateľ je povinný:
a) zriadiť pripojenie k sieti internet v mieste pripojenia uvedenom v zmluve (miesto poskytovania služieb) a to v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
b) poskytovať služby účastníkovi v rozsahu uvedenom v zmluve,
c) udržovať sieť multifunkčných rozvodov v riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave,
d) vopred informovať účastníka o podstatných zmenách služieb (rozsah, kvalita, ceny a pod.) a to písomne, resp. e-mailom,
e) realizovať bežné opravy v najkratšom možnom termíne,
f) odstrániť na svoje náklady vady alebo poruchy služieb (ďalej len „vada“) s výnimkou prípadov, že účastník túto vadu sám spôsobil, resp. zapríčinil (v takom prípade je účastník povinný nahradiť náklady na odstránenie vady (servisné poplatky) podľa aktuálneho cenníka služieb poskytovateľa platného v čase odstránenia vady.
3. Účastník je oprávnený:
a) využívať služby podľa ponuky poskytovateľa v súlade s podmienkami na poskytovanie služieb podľa ustanovení zmluvy a v súlade s VOP,
b) požadovať zmeny v rozsahu služieb za úhradu podľa aktuálneho cenníka služieb poskytovateľa,
c) v prípade nemožnosti užívania prístupu na internet zavinenom poskytovateľom a trvajúcom bez prestávky po dobu dlhšiu ako 48 hodín, je účastník oprávnený požadovať vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služieb. Pre priznanie nároku na poskytnutie takejto zľavy sa vyžaduje, aby účastník uplatnil toto právo v písomne odôvodnenej žiadosti najneskôr do jedného mesiaca po obnovení poskytovania služieb,
d) požiadať o prevedenie servisných úkonov, resp. doplnkových služieb spojených s používaním služieb, ktoré nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod.), za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky podľa aktuálneho cenníka služieb, osobne, príp. splnomocnenou osobou.
4. Účastník je povinný:
a) využívať služby iba v súlade s príslušnou zmluvou a týmito VOP,
b) pre pripojenie ku službám použiť iba zariadenie schválené poskytovateľom, a bez súhlasu poskytovateľa nesmie prevádzať výmenu tohto zariadenia za iné,
c) nevykonať a neumožniť tretím osobám vykonať žiadne zásahy do LAN belasaNET, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa,
d) nepripojiť, resp. neumožniť tretej osobe pripojenie k prípojke alebo k zariadeniu pripojenému k prípojke iné zariadenie než je uvedené v zmluve a vykonať také opatrenia, ktoré takéto pripojenie znemožní,
e) umožniť poskytovateľovi (resp. zamestnancom poskytovateľa alebo ním povereným osobám) na jeho požiadanie prístup k prípojke za účelom kontroly,
f) zaplatiť jednorazový inštalačný poplatok na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy,
g) riadne a včas uhrádzať poskytovateľovi cenu za podmienok stanovených zmluvou, VOP a aktuálnym cenníkom služieb. Úhrady pravidelných užívateľských poplatkov je účastník povinný realizovať na účet poskytovateľa uvedený na daňovom doklade, resp. v platobnom kalendári. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa. Uhradením inštalačného poplatku ako aj uhradením jednotlivých mesačných splátok účastník potvrdzuje bezchybnosť plnenia prijatého od poskytovateľa,
h) uhradiť poskytovateľovi cenu už vykonaných prác ocenených v dohodnutých cenách v prípade, že odstúpi od zmluvy a už sa začali práce spojené so sprístupnením služieb,
i) nepodnikať žiadne pokusy o prienik do iných sietí či služieb, pre ktoré nemá oprávnenie k prístupu,
j) využívať služby poskytovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a iných dotknutých štátov,
k) využívať služby výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nekomerčným spôsobom,
l) nepoužívať služby ani zariadenia priamo alebo nepriamo k:
- porušeniu alebo pokusu o porušenie bezpečnosti iného zákazníka poskytovateľa alebo získanie prístupu do počítača iného zákazníka poskytovateľa, k jeho software alebo dátam bez jeho vedomia a súhlasu. Zariadenie alebo služby nie je dovolené používať pri pokusoch obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek hostiteľa, siete alebo účtu.
Zakázané sú taktiež používanie a distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť,
- porušovaniu súkromia iných osôb,
- porušovaniu právnych predpisov,
- udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa, alebo k umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej činnosti písomné oprávnenie udelené poskytovateľom,
- narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete poskytovateľa. Medzi zakázané narušenia patrí okrem iného zasielanie nevyžiadaných alebo hromadných emailových správ /spamming/,
- predávaniu alebo účtovaniu poplatkov za používanie služieb iným zákazníkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
m) bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny identifikačných údajov; v prípade zmeny bydliska (t.j. odsťahovanie sa z adresy pripojenia) ukončiť zmluvu, v opačnom prípade je účastník povinný naďalej platiť poskytovateľovi poplatky za služby dohodnuté v zmluve,
n) zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi vady zariadenia,
o) účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa previesť alebo postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu, pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak,
p) momentom zániku zmluvy je účastník povinný prestať používať zariadenie a služby poskytovateľa,
q) účastník je povinný udržiavať svoje zariadenia bez vírusovej a inej počítačovej infekcie, ktorá by mohla narušovať integritu siete belasaNET alebo komfort a bezpečnosť ostatných užívateľov belasaNET. Za túto povinnosť je 100% zodpovedný účastník. V prípade infekcie po predchádzajúcom upozornení bude účastník okamžite odpojený do momentu jej odstránenia,
r) účastník je povinný zaplatiť poskytovateľovi sumu vo výške 10 € v prípade, že poskytovateľ na základe požiadavky účastníka vykoná neoprávnený výjazd, za účelom odstránenia údajnej poruchy, ktorú nahlásil účastník.

Článok X.
Technická podpora, nahlásenie poruchy

1. Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu na vlastné náklady. Moldava nad Bodvou a okolie 0905 44 66 22 (8.00hod. - 16.00hod.). Po 16.00hod., formou SMS, cez víkendy a sviatky vždy formou SMS, v tvare: číslo zmluvy, meno, priezvisko, adresa, približný opis poruchy.
2. Nonstop služba pre nahlásenie porúch týkajúcich sa dodávky služby určenej v zmluve, nejedná sa o nastavovanie softvéru a hardvéru v koncovom zariadení účastníka.
3. Poskytovateľ účtuje pri telefonickej podpore mimo technickej podpory poplatok jednorázovo v sume 10 €.
4. V prípade ak účastník nemá uhradené voči poskytovateľovi všetky svoje záväzky, nemá nárok na bezplatné odstránenie porúch a ich neodstránenie zo strany poskytovateľa sa nepovažuje za porušenie zmluvy a VOP.
5. Ak nastane porucha mimo bydliska / sídla účastníka, je poskytovateľ povinný začať s opravou do 48hodín od nahlásenia poruchy. Ak ide o poruchu v bydlisku / sídle účastníka, poskytovateľ je povinný zabezpečiť, resp. vykonať opravu do 48hodín od nahlásenia poruchy s tým, že účastník je povinný povoliť prístup poskytovateľa do jeho bydliska / sídla.
6. Porucha nezavinená účastníkom: Ak účastník nie z vlastnej viny nemohol užívať vybavenie alebo sieť belasaNET, viac ako 48hodín, má nárok na primeranú zľavu v hodnote alikvotnej čiastky z mesačného užívateľského poplatku.
7. Porucha zavinená účastníkom: Za zavinenú poruchu sa považuje, ak účastník akýmkoľvek spôsobom zmení nastavenia siete, dôjde k „zavíreniu počítača“, nainštaluje do počítača rôzne programy, čím sieť znefunkční. V tomto prípade bude porucha odstránená na náklady účastníka podľa cenníka služieb poskytovateľa platného v čase nahlásenia poruchy účastníkom, resp. zistenia poruchy poskytovateľom, resp. účastník je povinný si poruchu odstrániť na svoje náklady.

ŠTVRÁ ČASŤ
ODPLATA, CENNÍK SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY, NEZAPLATENIE FAKTÚROVANEJ PLATBY
Článok XI.
Všeobecné ustanovenia

1. Odplata za poskytovanie služby je stanovená v súlade s platnými sadzbami cenníka služieb ku dňu uzavretia zmluvy, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. v platnom znení (Zákon o cenách).
2. V cenníku za poskytovanie služby nie je zahrnutá cena za použité verejné služby poskytované iným podnikom na základe zmluvného vzťahu s účastníkom, za použitie ktorých musí účastník zaplatiť tomuto inému podniku.

Článok XII.
Ceny a platobné podmienky

1. Poskytovateľ má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za služby. Poskytovateľ je povinný písomne informovať účastníka o zvýšení cien minimálne 15 dní pred dňom účinnosti ich zvýšenia.
2. Ceny za poskytované služby sa začínajú účtovať odo dňa aktivácie služieb účastníkovi.
3. Cenu služieb vyúčtuje poskytovateľ účastníkovi spravidla faktúrou alebo platobným kalendárom. Faktúra je splatná do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.
4. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku a číslo účtu poskytovateľa. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti faktúry alebo tej ktorej časti platobného kalendára. To isté platí pre fyzické aj právnické osoby. V prípade nepripísania splatnej sumy v prospech účtu poskytovateľa je účastník s platbou v omeškaní.
5. V prípade omeškania účastníka s platením úhrad vyplývajúcich pre neho zo zmluvy a VOP je poskytovateľ pripojenia oprávnený požadovať od účastníka okrem nezaplatenej čiastky i poplatok z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Poskytovanie služieb podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
7. Účastník súhlasí, že akékoľvek finančné zálohy a preplatky podľa zmluvy môžu byť započítané na splatenie pohľadávok poskytovateľa voči účastníkovi.
8. Účastník môže v zmluve splnomocniť osobu, ktorá bude oprávnená v jeho mene preberať všetky písomnosti, vyúčtovania a upomienky určené účastníkovi zasielané na adresu určenú v zmluve (ďalej len „adresát“). Účastník zodpovedá za to, že úhrada cien za poskytnuté alebo požadované služby vyúčtované v príslušnom vyúčtovaní bude uskutočnená v lehote splatnosti.
9. Záväzok účastníka zaplatiť vyúčtované čiastky prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlžnej čiastky na účet poskytovateľa.
10. Poskytovateľ má právo požadovať vopred platbu za požadované alebo poskytované služby.
11. Účastník je povinný uhradiť všetky faktúrované platby voči poskytovateľovi, ktoré musia byť pripísané na jeho účet najneskôr do 11.dňa v danom mesiaci, účastník ich uhrádza na základe platobného kalendára.
12. Poplatky za služby poskytnuté alebo uskutočnené v rámci jedného fakturačného obdobia sú účtované pomerne, a to kalkuláciou za každý kalendárny deň pomerom 1/30 z mesačnej sumy.

Článok XIII.
Nezaplatenie faktúrovanej platby

1. Ak účastník neuhradí mesačný paušál riadne a včas, najneskôr do 16. kalendárneho dňa v mesiaci, berie na vedomie, že bude automaticky pozastavený jeho prístup na internet.
2. Ak účastník neuhradí faktúru do 16. dňa v danom mesiaci, poskytovateľ zaúčtuje jednorázový poplatok v sume 3€.
3. Pri neuhradení faktúry a poplatku 3€, do 5.kalendárnych dní od doručenia písomnej upomienky, účastníkovi bude za znovu pripojenie k sieti belasaNET, účtovaný poplatok v sume 33€.

PIATA ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK
Článok XIV.
Reklamácie Užívateľa, vybavovanie reklamácií

1. Účastník je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy za poskytovanie služby vyčíslenej vo faktúre (splátkovom kalendári) a kvalitu poskytovanej služby (z dôvodu poruchy) v lehote tridsať dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
2. V prípade, že účastník neuplatní svoje právo podľa čl. XIV ods. 1 VOP, na mieste uvedenom v čl. XIV ods. 3 VOP, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto jeho právo zanikne.
3. Účastník môže reklamáciu podľa čl. XIV ods. 1 VOP, uplatniť výlučne na prevádzke poskytovateľa, pričom poskytovateľ je povinný na požiadanie účastníka vydať účastníkovi písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.
4. Poskytovateľ je povinný reklamáciu podľa čl. XIV ods. 1 VOP, prešetriť a výsledok svojho šetrenia oznámiť účastníkovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia účastníka platne doručená poskytovateľovi.
5. V prípade, že prešetrenie reklamácie účastníka podľa čl. XIV ods. 1 VOP, je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť je poskytovateľ povinný účastníkovi oznámiť, že sa predlžuje šetrenie a výsledok bude vyriešený do šesťdesiat dní odo dňa, kedy bola reklamácia účastníka platne doručená poskytovateľovi.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať účastníkovi správu o vybavení reklamácie podľa čl. XIV ods. 4 a ods. 5 VOP, písomne.
7. Ak poskytovateľ písomne neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie do šesťdesiat dní od dátumu jej doručenia, reklamácia sa považuje za uznanú.
8. V prípade oneskorených reklamácií po uplynutí lehoty uvedenej v čl. XIV ods. 1 VOP, poskytovateľ nie je povinný dávať na tieto reklamácie účastníkovi odpoveď.
9. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej odplaty za poskytovanie služby nemá odkladný účinok na povinnosť účastníka zaplatiť dotknutú časť z odplaty za poskytovanie služby podľa príslušnej faktúry (platobného kalendára) poskytovateľovi, okrem prípadov ustanovených zákonom.
10. V prípade, že poskytovateľ uzná reklamáciu účastníka za opodstatnenú, a to z dôvodu vzniku poruchy, za ktorú je poskytovateľ v zmysle zmluvy zodpovedný, tak poskytovateľ poskytne účastníkovi primeranú zľavu z výšky odplaty za poskytovanie služby.
11. V prípade, že reklamácia účastníka voči sume odplaty za poskytovanie služby alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej služby (porucha) bude poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude suma z odplaty za poskytovanie služby priznaná účastníkovi v zmysle reklamácie zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po tom období, v ktorom bola reklamácia poskytovateľom uznaná.

ŠIESTA ČASŤ
TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
Článok XV.
Vznik zmluvy

1. Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom podpísania všetkých zmluvných dokumentov oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

Článok XVI.
Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká,
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy,
d) výpoveďou, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný predpis.
2. Účastník môže od zmluvy odstúpiť bez sankcií vtedy, ak mu poskytovateľ
a) oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,
b) opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju poskytuje s podstatnými vadami, alebo
c) opakovane neodstráni reklamovanú závadu služby v určenom čase.
3. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak účastník,
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia siete poskytovateľa, alebo koncového zariadenia poskytovateľa, technického zariadenia poskytovateľa alebo takýto zásah umožní tretej osobe aj z nedbanlivosti, alebo
b) nezaplatil odplatu za poskytovanie služby ani do 45 dní po dni splatnosti, alebo
c) pripojí na sieť poskytovateľa zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov uvedených v zákone podľa § 44 ods. 8 písm. c), alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými VOP a ani na výzvu poskytovateľa zariadenie neodpojí, alebo
d) opakovane používa službu spôsobom, ktorý znemožňuje poskytovateľovi kontrolu jeho používania, alebo
e) opakovane porušuje podmienky uvedené v zmluve,
f) uviedol v objednávke nepravdivé údaje týkajúce sa jeho identifikácie, predchádzajúcich ako aj súčasných záväzkových vzťahov s inými podnikmi, alebo
g) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP, alebo
h) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom zneužíva službu, najmä svojím konaním obťažuje ostatných užívateľov služby, alebo
i) je v úpadku, vstúpil do likvidácie, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo konkurz na jeho majetok bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo na majetok účastníka bola nariadená exekúcia alebo účastník zomrel.
4. Účastník je oprávnený vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
5. Účastník je oprávnený vypovedať zmluvu, ak je pripojený s viazanosťou, až po skončení doby viazanosti. Účastník berie na vedomie, že v prípade, že nedodrží dobu viazanosti, má povinnosť zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú pokutu pri zmluve s 12 mesačnou viazanosťou vo výške 12 násobku mesačného uživateľského poplatku alebo pri zmluve s 24 mesačnou viazanosťou vo výške 24 násobku mesačného uživateľského poplatku, v lehote podľa VOP.
6. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak nemôže naďalej poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.
7. Výpovedná doba je rovnaká pre obe zmluvné strany, a to jeden mesiac a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.
8. Odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených vo VOP a v zmluve táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.
9. Poskytovateľ zašle účastníkovi po zániku zmluvy konečné vyúčtovanie, ktoré je účastník povinný do 15 dní uhradiť.
10. Zánik zmluvy nemá vplyv na právo poskytovateľa na zaplatenie pohľadávok poskytovateľa voči účastníkovi vzniknutých v súvislosti so zmluvou.
11. Zánik zmluvy nemá vplyv na uhradené odplaty účastníka voči poskytovateľovi.
12. V prípade ukončenia zmluvy je zákazník povinný vrátiť poskytovateľovi všetky zariadenia, doplnkové zariadenia či iné súčasti alebo príslušenstvo do 3 dní od zániku zmluvy (pokiaľ nie sú jeho majetkom). Pre prípad porušenia tejto povinnosti sa zákazník zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10€ za každý deň omeškania. Touto zmluvnou pokutou nie sú dotknuté nároky z náhrady škody.
13. Zánikom zmluvy zaniká právo využívať všetky služby poskytovateľa.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok XVII.
Zmena zmluvných dokumentov, cenník služieb

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP, cenníka služieb v priebehu doby trvania zmluvy. Poskytovateľ akúkoľvek zmenu, písomne oznámi účastníkovi tak, že mu zašle aktuálnu zmenu v písomnej forme. V prípade, že účastník písomne neoznámi poskytovateľovi, že s takouto zmenou nesúhlasí, má sa zato, že účastník s príslušnou zmenou bez výhrad súhlasí, čo potvrdí i ďalším používaním služby, ktorú mu poskytuje poskytovateľ.
2. Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou písomne uzavretého dodatku.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak dôjde v zmysle čl. XVIII ods. 1 VOP k zvýšeniu sadzieb cenníka služieb, takúto zmenu oznámi účastníkovi v súlade s VOP, a to tridsať dní pred účinnosťou takejto zmeny. Ak zmenou cenníka služieb nedôjde k zvýšeniu odplaty za službu, stačí ak poskytovateľ zverejní cenník služieb najneskôr v deň jej účinnosti, pričom o takejto zmene nie je poskytovateľ povinný upovedomiť účastníka. Ak zmenou VOP nedôjde k zásadnej zmene ich obsahu, stačí ak poskytovateľ zverejní takéto VOP dňom ich účinnosti, pričom o takejto zmene nie je poskytovateľ povinný upovedomiť účastníka.
4. V prípade, že sa menia VOP a/alebo cenníka služieb, tak je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia služby účastníkom za účinnosti poskytovateľa zmenených VOP a/alebo cenníka služieb, s ktorými bol účastník riadne oboznámený podľa týchto VOP, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny VOP a/alebo cenníka služieb.

Článok XVIII.
Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ nenesie voči účastníkovi zodpovednosť za vznik škody, ktorú môže spôsobiť obsah údajov prenášaných účastníkom v sieti belasaNET.
2. Poskytovateľ zodpovedá účastníkovi za škodu, ktorú mu poskytovateľ spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom VOP, nezodpovedá však za ušlý zisk účastníka spôsobený porušením svojich povinností určených v zmluve.
Zodpovednosť poskytovateľa za škodu spôsobenú účastníkovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených zmluvou a VOP je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť účastníkom uhradenej odplaty za poskytovanie služby alebo pomerne znížiť odplatu za poskytovanie služby za obdobie chybného poskytovania služby podľa podmienok zmluvy a VOP.
3. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov účastníka stanovených v zmluve a vo VOP vznikne poskytovateľovi škoda, je túto škodu účastník povinný poskytovateľovi v celej výške nahradiť.
4. V prípade, že účastník hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v zmluve, je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka zaplatenie zmluvnej pokuty, a to až do výšky stanovenej zákonom a právnymi predpismi Slovenskej republiky v závislosti od závažnosti porušenej povinnosti, pokiaľ vo VOP nie je uvedené inak.
Poskytovateľ je zároveň oprávnený požadovať v celej výške náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti.
5. Účastník zodpovedá za vznik akejkoľvek škody v sieti belasaNET, na koncovom zariadení poskytovateľa, ako aj technickom zariadení poskytovateľa, a to od okamihu ich umiestnenia v priestore účastníka až do okamihu odovzdania týchto technických zariadení poskytovateľovi.
6. Poskytovateľ nezodpovedá účastníkovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou a/alebo inou nespôsobilosťou inej pevnej alebo mobilnej verejnej telekomunikačnej siete iného telekomunikačného podniku, prostredníctvom ktorej sa účastník pripája na sieť belasaNET.
7. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku výberu nevhodného miesta inštalácie účastníkom.

Článok XIX.
Doručovanie

1. Všetky správy, upomienky a iné informácie posielané poskytovateľom faxom, elektronickou poštou alebo formou listu účastníkovi v súvislosti so zmluvou sa považujú za riadne doručené účastníkovi uplynutím siedmich dní odo dňa ich zaslania účastníkovi na jeho poslednú známu adresu. V prípade, že účastník nemohol byť z akéhokoľvek dôvodu oznámený s obsahom akejkoľvek listiny mu zasielanej poskytovateľom, považuje sa táto listina za doručenú uplynutím siedmich dní odo dňa doručenia listiny do dispozičnej sféry účastníka. Ak účastník v tejto lehote oznámi poskytovateľovi, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny.
2. Ak nie je možné účastníkovi oznámiť a doručiť akúkoľvek faktúru, splátkový kalendár a pod., zasielanú účastníkovi v súvislosti so zmluvou, považuje sa táto za oznámenú a doručenú prvým dňom po skončení lehoty splatnosti odoslanej faktúry.

Článok XX.
Osobitné ustanovenia

1. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovanie a vzájomnou dohodou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia v zmysle podľa čl. XXI. ods. 1 VOP, ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu výlučne na miestne a vecne príslušnom Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb alebo súde, a to v závislosti od právneho statusu účastníka.
3. Účastník je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby, najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a účastník nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný, a to v súlade s § 75 zákona Alternatívne riešenie sporov.
4. Poskytovateľ a účastník sa dohodli, že právny vzťah týkajúci sa koncového zariadenia poskytovateľa, ktoré využíva účastník pri používaní služby, sa riadi príslušnými ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, upravujúcimi nájomnú zmluvu.

Článok XXI.
Telekomunikačné tajomstvo

1. Účastník dáva svojim podpisom súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby poskytovateľa, podľa § 56 ods. 3, 4 zákona – Ochrana osobných údajov v prevádzke siete ktorými sú obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť len na účel
a) uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
b) fakturácie vyúčtovania úhrady, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok,
c) vypracovania zoznamu účastníkov,
d) podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania, 27)
e) spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 63 ods. 7 c) a f) a uchovávania údajov podľa § 58. A to do doby, pokiaľ bude účastník v platnom zmluvnom vzťahu s poskytovateľom.
2. Účastník dáva poskytovateľovi v zmysle §11 ods.4 zákona č.122/2013 zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v zmluvných dokumentoch za účelom správnej evidencie účastníka, informovania účastníka o službách poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so službami, pričom uvedené činnosti môže poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby, a to do doby, pokiaľ bude účastník v platnom zmluvnom vzťahu s poskytovateľom. Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje účastníka je poskytovateľ.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu účastníka jeho osobné údaje, ako aj údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa zákona, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi osobitným zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.
4. Účastník dáva poskytovateľovi súhlas na vytváranie a ukladanie záznamov volaní užívateľa na čísla poskytovateľa.
5. Účastník týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch za účelom ich poskytnutia inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom vymáhať a inkasovať pohľadávky poskytovateľa od účastníka.
6. V prípade neplnenia si povinnosti vyplývajúcich z platnej zmluvy, účastník týmto dáva súhlas poskytovateľovi, aby zverejnil jeho meno, priezvisko a bydlisko, na stránke www.belasanet.sk, v sekcii neplatiči.

Článok XXII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2015 a v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej komunikačnej služby prístupu do siete internet.
2. Všeobecné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za zmluvy podľa týchto VOP.
3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej zmluvy.
4. Zmluva, zmluvné podmienky a VOP predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné prechádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené zmluvou, ktoré však zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo VOP je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy a VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu zmluvy.
7. Zmluva sa v celom rozsahu spracuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu zmluvy a VOP.
9. Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
10. Užívateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v zmluve svoj podpis.

Otváracie hodiny

Sme vám k dispozícii
8 hodín denne

Pondelok-Piatok:
08.00–12.00 a 12.30–16.30
Víkendy: Zatvorené

Naša pobočka

  • Demo

    Moldava nad Bodvou

    Kalvínska 18
KONTAKT

Mapka

Kontaktujte nás

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.